08 403 003 60 (Vardagar 09 - 15) 
Beställ tre provbitar hem för 49 kr.
Etsi
Stäng
Meny
Etsi
Fanérgolv
Paketerbjudanden

08 403 003 60 (Vardagar 09 - 15) 


Användarkonto Användarkonto

Öppet köp i 30 dagar!
Snabb leverans med DHL
Fri frakt då beställningen är över 25.000 kr
Vi utvecklar som bäst våra webbsidor. Observera att på grund av detta kan vissa produktsidor eller deras beskrivningar vara ofullständiga eller inte synliga. Tack för ditt tålamod!
Uppstår det problem vid betalningen av beställningen, vänligen kontakta vår kundtjänst.


Läggningsanvisningar


Vinylgolvens läggningsanvisningar i pdf-format:Denna anvisning är en uppdatering av läggningsavisningarna tidigare. Nya läggningsavisningarna är i kraft från 01.12.2022 och skall följas vid montering av ett vinylgolv:

Rakheten på botten av golvet som skall läggas skall kontrolleras med en linjal på minst två meter. Den maximala tillåtna avvikelsen av bottens rakhet, det vill säga kastlängden, får inte vara mer än 2 mm på ett avstånd av två meter.

Om golvet läggs över ett betongunderlag måste betongen alltid över jämnas.

Innan läggningen ska golvet ligga i utrymmet där golvet ska läggas i minst 48 timmar. Detta förhindrar att sponterna går sönder under installationsfasen på grund av temperaturfluktuationer.

Innan du lägger vinylgolvet måste du försäkra dig om att är det ett vinylgolv man slår fast ändorna med gummiklubba eller är det en vikbar ändspont. Den slagbara ändsponten installeras med en gummihammare och ett slagblock. Slagblocket placeras ovanpå fasen mellan plankorna, varefter mitten av slagblocket slås fast med en gummihammare. Med hjälp av ett slagblock fördelas slagkraften jämnt, och en hammare som träffar i fel vinkel bryter inte sponten.

Den slagbara ändsponten installeras genom att slå den ovanpå fasen mellan plankorna, och inte bredvid fasen. Att slå på fel ställe kan bryta sponten. Överdriven kraftanvändning under installationen kan också göra att sponten går sönder.

Vid läggningen av slagbara ändsponten bör det användas vid installationen ett slagblock, blocket måste vara minst lika bred som plankan som ska installeras.

Golvet läggs från fönstrets ljus från vänster till höger. På så sätt uppnås det bästa möjliga slutresultatet och faserna smälter vackert in i golvytan.

Vid montering av golvlisten får golvet inte pressas ner med golvlisten, utan golvlisterna skall monteras efter nivån på det installerade golvet.

Vinylgolv får inte läggas under fast inredning, så att möbelns vikt eller dess justerbara ben inte låser det flytande golvet på plats. Till exempel i köket kan golvet nå in under sockelkanten, så att slutresultatet blir så snyggt som möjligt.

Kontrollera alltid ändsponten; är det en “slag”- eller vik- ändspont före installation. Instruktionerna nedan är för ett golv med “slag”-ändspont. Den enda skillnaden mot en vikbar ändspont är att den inte får slås utan måste vikas in tidigare ändspont.


ALLMÄNT


Vinylgolvet är avsett för att monteras av en expert på golvbeläggning. För att resultatet ska bli bra och garantivillkoren ska uppfyllas bör golvet monteras enligt monteringsanvisningarna.

Före och under monteringen bör man se till att golvet inte har materialfel. Felaktiga eller skadade brädor får inte monteras. Brädorna bör monteras i dagsljus eller god belysning, annars kan det vara svårt att upptäcka skador eller felaktiga brädor. En monterad bräda bör vara entydigt godkänd av montören. Ett uppenbart fel i en bräda kan inte reklameras efter monteringen ifall felet kunde ha upptäckts redan under monteringen. Garantin gäller inte fel i material som monterats i strid med monteringsanvisningarna.

Våra Silent TECH vinylplankor har integrerad stegljudsisolering. Därav används ingen separat stegljudsisolering.  

Vinylgolvet är avsett för att användas endast i varma och torra rum. Vinylgolvet är olämpligt för användning utomhus, på altaner, i husvagnar, våtrum eller bastuutrymmen. Vinylgolvet får inte heller monteras i utrymmen som inte har någon uppvärmning alls eller har för hög temperatur.


FÖRVARING OCH STABILISERING


Låt vinylgolvet anpassa sig till monteringsrummets temperatur (18–30° C) i minst 48 timmar innan det monteras. Rummet måste ha samma temperatur före, under och efter monteringen. Monteringen bör genomföras i en temperatur mellan 18 och 30° C.

Förvara förpackningarna i horisontalläge. Ställ dem inte t.ex. mot en vägg. Se till att de inte befinner sig nära en värme- eller kylanordning eller i direkt solljus.


FÖRE MONTERING


Det är skäl att på förhand planera montering av vinylgolvet med beaktande av följande:

  • Vid montering av vinylgolvet i rum med stora fönster som går ner till golvet eller ett takfönster bör man se till att golvet inte får för mycket solljus. För mycket solljus kan göra golvytan bleknar eller att vinylgolvet värm expanderar.
  • Mellan väggarna och vinylgolvet lämnar man ett spelrum/mellanrum på minst 5 mm. Samma spelrum lämnar man runt fasta inventarier, plastbyggda skåp och genomföringar.
  • Normalt monteras golvet med långsidans fogar i samma riktning som ljuset från fönstret, om inte annat nämns i anvisningarna.
  • Mellan rummen lämnar man en expansions fog/rörelse fog.
  • Ifall rummet är över 20 meter långt eller brett gör man expansionsfogarna med minst 20 meters mellanrum.
  • Fogarna/skarven i vinylgolvet bör ha en överlappning på minst 400 mm.


UNDERLAG OCH FÖRHÅLLANDEN


Golvbeläggningen monteras på ett torrt, fast och jämnt underlag, till ett flytande golvyta.

På betongunderlag krävs det att man alltid använder en 0,2 mm tjock PE-plast. 


UNDERLAGSGOLVETS RAKHET

Den största tillåtna avvikelsen är 2 mm / 2000 mm.

Golvbeläggningen kan monteras på betong, platt- eller trägolv, plastmatta, linoleum eller kork. Textilmattor tas bort. Den gamla golvbeläggningen bör rengöras ordentligt. 

Om undergolvet är av trä, och dess någon annan beläggning har tagits bort, kontrollera att träet är friskt och att dess fukt är högst 10 %. Fäst eventuella lösa brädor. Kontrollera avvikelsen och platta till vid behov. Som flytande installerat trä- eller laminatgolv, vinyl- och olika textilmattor ska tas bort före installation. Ovanpå det flytande golvet bör inte ett annat flytande golv installeras. 

Undergolvet av trä måste vara torrt och ordentligt fäst. För att undvika knarr, måste ett trägolv spikas fast i golvet var 15:e cm. Om golvet är ojämnt, slipa de höga punkterna och fyll groparna. Keramiska plattor och plastmattor ska ha ett bra underlag fäst, i gott skick, ren och jämn. Slipa inte gamla plastmattor, eftersom de kan innehålla asbest. Präglade befintliga klinkergolv, keramik och fogarna på marmorgolven och ojämnheterna i betongen skall alltid jämnas ut.

Vinylplankor bör inte monteras på laminatgolv eftersom laminat alltid monteras flytande, och man bör inte montera ett annat golv på en flytande golvbeläggning.

Vinylplankor kan monteras på parkett om parketten uppfyller jämnhetskraven gällande montering av vinylplankor och parketten är fastlimmad.

Underlagsgolv med ytor av stenmaterial bör ha en relativ fuktighet på under 85 % (RH). OBS.: Tillverkaren tar inget ansvar för skador ifall underlagsgolvets fuktighet inte har mätts och dokumenterats före monteringen.

Rummets relativa luftfuktighet bör under och efter monteringen vara 30–75 %, och temperaturen i rummet minst +18 °C.


GOLVVÄRMESYSTEM


Vinylgolvet kan endast monteras på ett vattenburet eller el buret golvvärmesystem som fällts in i underlagsgolvet. System som placeras i underlagsgolv, till exempel golvvärmeplattor/slingor som monteras på spackel eller golvkonstruktion av trä, är olämpliga för vinylgolv.

Vinylgolvet är kompatibelt med låg golvvärme. Vinylgolvet får ha en beröringstemperatur på högst 27 °C. När vinylgolvet kombineras med golvvärme bör man se till att den totala värmeresistansen är högst 0,15 m²K/W.

Vid montering på golvvärme bör golvvärmen vara i funktion i minst två veckor, och yttemperaturen bör före och under monteringen vara +18…23 °C. Därefter regleras driftstemperaturen högst fem grader per dygn. Yttemperaturen får vara högst 27 °C.


GOLVKYLSYSTEM


Vinylgolvet är kompatibelt med golvkylsystem.

I kombination med golvkylsystem är den högsta tillåtna värmeresistansen 0,09 m²K/W.

Termostaterna i rummet får aldrig ställas in på temperaturer som är mer än fem grader lägre än rummets temperatur. Om temperaturen i rummet alltså är 25°C bör en termostat ställas in på minst 20°C. Kylkretsen bör ha en styranordning som gör att kylvätskans temperatur inte sjunker under 18 – 22°C.

För att undvika skador i golvet får kylvattnets inloppstemperatur inte sänkas för mycket, dvs. under daggpunkten. Lägre temperaturer kondenserar fukt och skadar golvkonstruktionen. Det är viktigt att man vid användning av golvkylning hindrar kondensering av fukt i golvet med ett avancerat kontroll- och skyddssystem. Detta gör att det inte bildas fuktskador i golvet.


MONTERING


Granska vinylplankornas kvalitet och utseende, rakhet, glansgrad och ytor ordentligt i klar belysning före monteringen. Skadade vinylplankor som ändå monterats ersätts inte. Blanda vinylplankor från olika paket för att få ett enhetligt ytmönster. Använd endast plankor från en och samma tillverkningsserie i ett rum.

Golvet kan monteras utan expansionsfogar på ett område på 400 m2 (20 m x 20 m). De två 20 meters måtten får inte överskridas. De fasta konstruktionerna bör ha ett spelrum/rörelse fog på minst 5 mm. Ifall golvet är över 20 m brett eller långt måste det delas med en expansions/rörelse fog. Expansionsfogen/rörelsefogen ska alltid finnas mellan olika rum.

Vinylgolvet får inte monteras under fasta inventarier, t.ex. garderober, köksinredning eller köksöar.

Det är lätt att bryta av plankor genom att göra ett snitt i övre ytan av en planka med hjälp av en vinkelhake och en brytbladskniv. Därefter bryter man av plankan över en bordskant eller motsvarande.

Innan du börjar montera, mät rummets bredd och kolla att den sista raden är över 5 cm bred. Om den inte är det bör du göra den första raden så mycket smalare att den sista raden blir över 5 cm bred.


FÖRSTA RADEN


Börja montera i ett hörn av rummet genom att placera fjädern av en vinylplanka mot väggen både med den långa sidan och i gaveln. Använd kilar för att säkra en tillräcklig 5 mm expansions fog/rörelse fog mellan vinylplankan och väggen. Tips: Börja montera vid en vägg där det finns en dörrkarm och sluta vid en vägg där det inte finns en dörrkarm. Korta av dörrkarmen för att montera vinylplankan under den.

Ändsponten på andra vinylplankan i första raden monteras till föregående bräda genom att först lägga sponterna på varandra och sen trycka försiktigt ner, varefter slag med gummihammare fäster den in föregående vinylplanka. Första radens alla följande vinylplankor monteras på samma sätt

Den sista brädan i en rad måste man ofta korta av. Längden bör vara minst 40 cm.


DE NÄSTA RADERNA


När man med linjal eller snöre har kollat att den första raden är rak (så kollar man att vinylplankorna i de nästa raderna är kompatibla) kan man börja montera den andra raden.

Den andra vinylplankraden påbörjar man antingen med en halv planka eller ifall den överblivna plankan från första vinylplankraden är minst 40 cm lång.

Den första plankan i raden viks i längdriktningen fast vid den långa sidan av plankan i föregående rad. Den andra plankan viks i i längdriktning fast i föregående rad och sedan flyttas änd sponten på föregående spont, trycks först fast för hand och sen fästes med gummihammare slag.  Fortsätt så här till slutet av plankraden.

Montera alla raderna på samma sätt.


SISTA RADEN


Mät bredden på den sista vinylplanksraden (bör vara minst 5 cm.) Placera plankan på den näst sista raden för mätning. Lägg därefter den andra plankan på plankan så att noten är mot väggen och använd andra plankan som linjal. Beakta expansionsspringan vid väggen. Markera plankans bredd, klyv plankan till rätt bredd och montera den på plats.


FOTLISTERNA


En fotlist ska fästas vid väggen, inte golvet. Det är viktigt att golvet kan röra på sig vid behov.


REGELBUNDEN RENGÖRING OCH UNDERHÅLL


Rengör golvet regelbundet med sopborste, dammsugare eller en fuktig mopp. Ta genast bort sand, vassa föremål, smuts, fukt och frätande ämnen. OBS.: Använd aldrig frätande eller slipande rengöringsmedel eller rengöringsmedel eller tvål som innehåller olja eller vax.

Ångtvätt får inte användas.

Skydda möblernas ben med filt. Dra inte tunga föremål eller möbler över golvet, utan flytta dem genom att lyfta.

Använd dörrmattor så att det inte kommer smuts på golvet. OBS.: Dörrmattor med gummi botten får inte läggas på vinylgolvet. Detta kan medföra bestående missfärgning på vinylen.


RENGÖRING VID IBRUKTAGANDE


Ta bort lös smuts med borste eller dammsugare. Tvätta golvet med neutralt eller lätt alkaliskt universalrengöringsmedel.


UNDERHÅLLSRENGÖRING


Använd milt universalrengöringsmedel med ett pH-värde mellan 6 och 9.8. Torr smuts tas bort med borste eller dammsugare.


FLÄCKBORTTAGNING


Fläckar bör tas bort så snart som möjligt med neutralt universalrengöringsmedel. Svåra fläckar av t.ex. olja, tusch och färgkrita kan man försiktigt försöka ta bort med terpentin eller sprit.


BONING


Vinylgolvet behöver inte bonas.


ÖVRIGT ATT BEAKTA


Vid ytterdörrar är det skäl att ha dörrmattor eller motsvarande som samlar smuts och t.ex. småstenar som då inte kommer in på golvet. Undvik sand och smuts – dessa fungerar som slippapper.

Gummimöbel ben samt skosulor kan orsaka märken på vinylgolvet. Kontorsstolen måste vara utrustad med typ W-hjul (DIN 68131).

Om byggnadsarbetet fortsätter på platsen efter installationen måste det installerade golvet skyddas lämpligt. Tejpa aldrig direkt på golvmaterialet. Lim på tejp kan påverka golvbeläggningen negativt och kan vara svår att få bort.

Gummiben på möbler samt gummisulor kan lämna märken på vinylgolvet.


GARANTI


Den allmänna 20 års garantin gäller endast montering i bostäder för privatbruk. För andra typer av montering behöver man en separat, skriftlig garanti av importören. Garantin beviljas endast till den första köparen som installerar golvet. Garantin är inte överförbar. Den första ägaren anses vara den person som anges som köpare på inköpskvittot. 

Denna garanti gäller alla ovanstående, först klassade SilentTECH vinylgolv.

Garantin täcker inte produktskador orsakade av: 

• Installationsfel 

• Olyckor, missbruk eller skador, såsom repor, bucklor, sand eller skador orsakade av andra material 

• Dåligt underhållet